Οροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ
Η Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Βιότροπο και Ζείδωρος, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 166257161000 που εδρεύει στην πόλη των Σερρών, οδός  Λεωνίδα Παπαπαύλου, Αριθμός 16, δημιούργησε αυτόν τον δικτυακό ιστότοπο www.zeidoros.com εφεξής αναφερόμενος  ως zeidoros.com με σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα υγιεινής διατροφής, καθώς και υπηρεσίες ποιότητα ζωής, πολιτισμού και κουλτούρας.

ΑΠΟΔΟΧΗ
Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών στο δικτυακό τόπο zeidoros.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρακάτω Ορων Πολιτικής Απορρήτου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο παρών δικτυακός τόπος zeidoros.com δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν, έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την ιατρική γνωμάτευση. Αν αντιμετωπίζετε μία κατάσταση υγείας που απαιτεί ιατρική διάγνωση και θεραπεία, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον ιατρό σας ή σε άλλον ειδικό της υγείας.
Ο δικτυακός τόπος zeidoros.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά σε αυτό, να  είναι  κατά το δυνατόν αληθινά, δεν φέρει  όμως  καμμία ευθύνη  για την πληρότητα ή επικαιρότητά τους.

ΓΕΝΙΚΑ
Ο δικτυακός τόπος zeidoros.com παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού, όπως ακριβώς έχουν, και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπησης, έγκρισης ή έγγραφης εγγύησης, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση ο zeidoros.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.), από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων, σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η χρήση του δικτυακού τόπου zeidoros.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της επιχείρησης.
Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. O zeidoros.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
O δικτυακός τόπος zeidoros.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να μεταβάλλει το περιεχόμενο, προϊόντα ή τις υπηρεσίες του δικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους, μέσου του δικτυακού της τόπου και μόνο για μεταβολές που μπορούν να επηρεάσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου zeidoros.com που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον εκάστοτε δικαιούχο, διατίθενται δε στους επισκέπτες του, αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού, σχετικά με τον πραγματικό παροχέα των παρεχομένων υπηρεσιών, τόσο του περιεχομένου και των υπηρεσιών, όσο και των προιόντων του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται, μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης, ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον δικτυακό τόπο zeidoros.com ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά ιδιοκτησία του ή των τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο zeidoros.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας, ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Γενική Επισκόπηση
Με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου zeidoros.com και της Πολιτικής Απορρήτου (Εχεμύθειας) κατά την εγγραφή, εκφράζετε την συγκατάθεση σας για την χρήση και διάθεση των προσωπικών σας στοιχείων  με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω στην Πολιτική Απορρήτου (Εχεμύθειας).
Ο δικτυακός τόπος zeidoros.com σέβεται το δικαίωμα περί ιδιωτικού απορρήτου. Η παρούσα πολιτική αναφέρεται συνοπτικά στα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορoύμε να συλλέξουμε και τους τρόπους με τους οποίους αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα κατόχων λογαριασμού, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετηθεί ο κάτοχος του λογαριασμού. Σε καμμία περίπτωση δεν μεταφέρονται, γνωστοποιούνται ή πωλούνται σε τρίτους. Περιγράφουμε επίσης και δεσμευόμαστε για άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.

Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο zeidoros.com και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι επιλεγμένες υπηρεσίες και για λογαριασμό σας, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Χρήση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον δικτυακό τόπο zeidoros.com όπως, Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση Φυσικού Προσώπου /Έδρα επιχείρησης – Ταχυδρομικό Κωδικό – Τηλέφωνο – E-mail – Fax – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – Πόλη – Χώρα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρησή μας, με σκοπό την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και νομιμοποίησης εγγραφής και χρήσης. Ο Κάτοχος Λογαριασμού (χρήστης) έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του N. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, εφόσον απαιτούνται από το Νόμο, και μόνον κατόπιν εντολής δικαστηρίου ή εντολής νομίμου αιτήματος, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Πληρωμής
Ο δικτυακός τόπος zeidoros.com ρητώς δηλώνει ότι δεν τηρεί αρχείο με στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, ούτε αποθηκεύει αριθμούς ή άλλα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Κάθε φορά που ο επισκέπτης / χρήστης θα πραγματοποιεί αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα πρέπει εκ νέου να καταχωρεί αυτά τα στοιχεία για την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Αποδέκτες των στοιχείων αυτών, είναι αποκλειστικά εταιρείες (Visa, Mastercard, Τράπεζες και Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), που μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης.

Χρήση Cookies
Ο δικτυακός τόπος zeidoros.com χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη ή του χρήστη, σε όλες ή ορισμένες σελίδες του δικτυακού του τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (Text Files), που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη ή χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση και ασφαλή πρόσβαση του επισκέπτη ή χρήστη προκειμένου τη χρησιμοποίηση ορισμένων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, και επεξεργάζονται από τον zeidoros.com, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, για λόγους marketing, αλλά κυρίως για τις On Line παραγγελίες και αγορές.
Επειδή η ασφάλεια των συναλλαγών και προσωπικών σας στοιχείων είναι υψίστης σημασίας για εμάς, είναι προϋπόθεση να έχετε τα cookies ενεργοποιημένα για να παραγγείλετε ή να αγοράσετε προϊόντα On Line από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Cookies και Ανωνυμία
Τα Cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του δικτυακού τόπου που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να μην αποδέχεται την ύπαρξη των Cookies, και να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα Cookie, όπου κατ’ επιλογή του να απορρίπτει ή να αποδέχεται την εγκατάσταση των Cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα Cookies, μπορείτε να πλοηγηθείτε στον δικτυακό τόπο zeidoros.com ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα επιλέξετε να εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες του, ή να πραγματοποιήσετε παραγγελία On Line.

Αποδοχή-Συναίνεση
Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο zeidoros.com αποδέχεσθε και συναινείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους Oρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

  • Ακύρωση Παραγγελίας
    Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει :

         – Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση».

        – Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία μπορείτε μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών να καλέσετε στα τηλέφωνα της επιχείρησης και θα αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελίας σας.

       – Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στα τηλέφωνα της επιχείρησης ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου της επιχείρησης, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας. Θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και θα σας ενημερώσουμε για όλες τις επιλογές σας.

  • Επιστροφές προϊόντων
    Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων που είναι ελαττωματικά ή διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε θα αντικατασταθούν άμεσα χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση. Διαφορετικά θα πιστωθούν τα χρήματά σας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, καθώς και τα έξοδα αποστολής. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιστροφής θα πιστωθούν τα χρήματά σας στο σύνολό τους, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς.
  • Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εντός δεκατεσσάρων  (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και με πλήρη συσκευασία. Προκειμένου να αποφευχθεί και δική σας ταλαιπωρία, παρακαλούμε όπως ελέγχετε κατά την παράδοση των προϊόντων την κατάστασή τους, τη συσκευασία τους, καθώς και το είδος τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Χρήστες κάτω των 18 ετών
Για χρήστες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η Εγγραφή ή ακόμη και εκτέλεση ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Ο δικτυακός τόπος zeidoros.com δεν διαθέτει την αγορά προϊόντων του για μη ενήλικους. Παρ’ ότι μπορεί να διαθέτει προϊόντα για μη ενήλικους, η αγορά τους πρέπει να εποπτεύεται από ενήλικο. Εάν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό χώρο της επιχείρησης μόνο με τη συμμετοχή ενός γονέα ή ενός κηδεμόνα.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από εσάς ότι έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή από άτομο του συγγενικού ή όχι κύκλου σας, ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, παρακαλούμε όπως άμεσα επικοινωνήσετε με την επιχείρηση Ζείδωρος, έτσι ώστε να προβούμε στην άμεση διαγραφή των εν λόγω στοιχείων.

Ασφάλεια Λογαριαμού
Ο δικτυακός τόπος zeidoros.com διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή ρομποτικούς μηχανισμούς. Η πρόσβαση στο λογαριασμό σας πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών κωδικών που μόνο ο κάτοχος γνωρίζει και αποτελεί την ταυτότητα του λογαριασμού. Ό συνδυασμός αυτός αποδεικνύει στην επιχείρησή μας ότι η πρόσβαση στο λογαριασμό του κατόχου, προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τον κάτοχο του λογαριασμού.
Η πρόσβαση σε όλες τις απομακρυσμένες υπηρεσίες πραγματοποιούνται με την εισαγωγή του e-mail και του κωδικού του κατόχου, κάθε φορά που εισέρχεται στις πληροφορίες του λογαριασμού του, ή και για να πραγματοποιήσει συναλλαγή. Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σας σε κανέναν. Αν πιστεύεται ότι ο κωδικός σας έχει αποκαλυφθεί, μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ο δικτυακός τόπος zeidoros.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου κατά την κρίση του, και όποτε αυτό χρειασθεί ή απαιτηθεί από το νόμο ή από νομικές ή πολιτικές έρευνες, για να ανταποκριθεί σε αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Τυχόν τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται αμέσως μέσω αυτών των σελίδων του δικτυακού του τόπου.

Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο zeidoros.com για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της επιχείρησης Βιότροπο και Ζείδωρος Κοιν.Σ.Επ..

©Ζείδωρος.com | Οκτώβριος 2016 / 14:11

Ζείδωρος λογότυπο

Διαδικτυακός Πολυχώρος, Ποιότητας Ζωής Πολιτισμού και Κουλτούρας 

Shares